Záruka na zboží

Záruka na jednotlivé komponenty i celé sestavy je 24 měsíců. V případě zájmu, však lze sjednat i speciální prodlouženou záruku. Záruční doba na baterie je 24 měsíců, ale nevztahuje se na pokles kapacity, která je způsobena běžným užíváním.

Záruční podmínky a opravy vadného zboží

Záruční doba je uvedena na záručním listu. Není-li uvedeno jinak platí záruční doba poskytovaná výrobcem. Běh záruční doby počíná dnem dodání zboží kupujícímu, tj. převzetím zboží kupujícím, předáním zboží přepravci, nebo okamžikem, kdy prodávající odeslal zboží kupujícímu.

Záruka zaniká – nebudou-li dodrženy návody prodávajícího k použití a údržbě nebo pokud budou provedeny změny, zaměněny díly nebo použitý spotřební materiál neodpovídá originální specifikaci. Totéž platí, pokud byla vada způsobena nesprávným používáním, skladováním a manipulací se zbožím (mechanické poškození) nebo cizími zásahy, jakož i otevřením přístroje a porušením záruční pečeti nebo porušením či odstraněním originálních nálepek se sériovými a produktovými kódy nebo po poškození výbojem napětí a vyšší mocí.

Prodávající současně nepřebírá odpovědnost za škody vyplývající z provozu zboží.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, dále na běžnou životnost zboží. Nároky ze záruky se dále nevztahují na otírané díly jako jsou hlavy tiskáren, barvící pásky,inkoustové náplně tiskáren, tonery, baterie a jiný spotřební materiály.

Spolu s oznámením vady zboží, na něž se vztahuje záruka, musí být vadný díl nebo přístroj zaslán nebo doručen do autorizovaného servisu nebo do prodejny ve které bylo zbozí zakoupeno.

Reklamovaná zásilka musí dále splňovat následující kritéria:

  • díly citlivé na elektrostatický náboj musí být opatřeny antistatickým obalem
  • zboží musí být řádně zabaleno,aby nedošlo k jeho poškození, za které Prodávající nenese odpovědnost
  • zboží musí obsahovat veškeré příslušenství, které bylo součástí dodávky nebo bez kterého nelze zařízení používat
  • zboží musí být opatřeno pouze originálními nálepkami
  • sériová čísla, záruční přelepky a produktové kódy nesmí být poškozeny nebo odstraněny
  • u zboží charakteru software je možno reklamovat pouze fyzickou nečitelnost médií, okamžikem odstranění ochranných prostředků záruka zaniká.

Nedodržení těchto kritérií opravňuje Prodávajícího k odmítnutí reklamovaného zboží.

Způsob odstranění vad určuje servisní středisko prodávajícího. Při výdeji zboží z opravy je Kupující na dokladu „výdej z opravy“ informován o způsobu řešení reklamace. O dobu řešení reklamace se přiměřeně prodlužuje záruční lhůta zboží.

Nároky plynoucí ze záruky přísluší pouze Kupujícímu a nelze je bez předchozího písemného souhlasu Prodávajícího převést na třetí osobu. Prodávající zajišťuje za úhradu i pozáruční servis zakoupeného zboží.

Kupující je povinen u zboží, které zasílá k opravě, uschovat a zálohovat data na jejichž zachování má zájem. Prodávající nenese odpovědnost za ztracená data a neodpovídá za škodu tím vzniklou.

U zboží kde nebyla zjištěna žádná závada, je Prodávající oprávněn vyúčtovat Kupujícímu náklady na přezkoušení a dopravu zpět.

V případě, že Kupující zboží koupené do Prodávajícího prodal dalším osobám, je Kupující povinen zajistit pro toto zboží záruční i pozáruční servis tohoto zboží na vlastní náklady.